• فراسرد
  • فراسرد

Call the customer support + 98 (21) 66903810-11


تونل انجماد سریع مواد غذایی

با استفاده از جدیدترین تکنولوژی روز دنیا
تونل انجماد مواد پروتئینی و غذایی
انجماد سریع به روش ( Individual Quick Freezing I.Q.F ) یا انجماد منفرد و سریع
انجماد به طریق Immersion ( غوطه وری )
انجماد سریع به طریق Air blast ( وزش شدید هوا )
• طراحی و ساخت تونلهای انجماد به طریقه ایستگاهی ( Stationary ) و نوار نقاله ( Continuous ) با ظرفیتهای مختلف
• ساخت سیستم های سردکننده مخصوص نقاله ای چرخشی ( Rotary )فراسرد